444

KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4222 พื้นฐาน

KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO สรุปรายได้

รายได้ KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 15.39 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 9.36 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Mobility, ปีก่อนนำ 8.45 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO 8.55 B JPY, และปีก่อนนั้น 9.31 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ