222

WAKOU SHOKUHIN CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2813 พื้นฐาน

WAKOU SHOKUHIN CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 66.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.26%