222

AMIYAKI TEI CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2753 พื้นฐาน

AMIYAKI TEI CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 51.00 JPY ซื้อก่อน 27 กันยายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.55%