111

TSUCHIYA HLDG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1840 พื้นฐาน

TSUCHIYA HLDG ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.58%