SHIMIZU CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

1803 พื้นฐาน

SHIMIZU CORP สรุปรายได้

รายได้ SHIMIZU CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.93 T JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 1.42 T JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Construction, ปีก่อนนำ 1.16 T JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SHIMIZU CORP 1.33 T JPY, และปีก่อนนั้น 1.10 T JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ