ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8938 พื้นฐาน

ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH สรุปรายได้

รายได้ ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 21.42 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 21.42 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Carbon Fiber Materials and Sporting Goods, ปีก่อนนำ 16.91 B TWD. อเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH 15.03 B TWD, และปีก่อนนั้น 11.78 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ