888

CASHBOX PARTYWORLD CO. LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8359 พื้นฐาน

CASHBOX PARTYWORLD CO. LTD. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล8359 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 4.50 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.46%