666

UP YOUNG CORNERSTONE CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6728 พื้นฐาน

UP YOUNG CORNERSTONE CORP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 6728 คือ 1.17 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 12.46 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 317.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย