666

UP YOUNG CORNERSTONE CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6728 พื้นฐาน

UP YOUNG CORNERSTONE CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6728 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 10.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.38%