YUNSHIN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5508 พื้นฐาน

YUNSHIN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล5508 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6.35 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.43%