555

DA HUI LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

5276 พื้นฐาน

DA HUI LIMITED ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

5276 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.60 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.10%