SONG HO INDUSTRIAL CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5016 พื้นฐาน

SONG HO INDUSTRIAL CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล5016 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.40 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.03%