444

INTERNATIONAL CARBIDE TECHCO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

4754 พื้นฐาน

INTERNATIONAL CARBIDE TECHCO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

4754 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.80 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.64%