YAO I FABRIC CO. LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4430 พื้นฐาน

YAO I FABRIC CO. LTD. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล4430 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.37%