YAO I FABRIC CO. LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4430 พื้นฐาน

YAO I FABRIC CO. LTD. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 4430 คือ 0.63 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 52.09 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 1.12k คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TWD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย