222

YOUNGQIN INTERNATIONAL CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2755 พื้นฐาน

YOUNGQIN INTERNATIONAL CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2755 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.60 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.20%