222

RENJIE OLDSICHUAN CATERING MANAGEME

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2741 พื้นฐาน

RENJIE OLDSICHUAN CATERING MANAGEME ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2741 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.91%