OOO

OPAL BALANCE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OPAL พื้นฐาน

OPAL BALANCE สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย OPAL คือ 1.64 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 7.56 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 60.00 คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: ILS
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย