OOO

OPAL BALANCE INV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OPAL พื้นฐาน

OPAL BALANCE INV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.03 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.31%