OOO

OPAL BALANCE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OPAL พื้นฐาน

OPAL BALANCE งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ OPAL สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 19.78 M ILS และลดลง 23.26% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 6.01 M ILS

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: ILS
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี