BLUE SQ REAL ESBLUE SQ REAL ESBLUE SQ REAL ES

BLUE SQ REAL ES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BLSR พื้นฐาน

BLUE SQ REAL ES ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 8.20 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.08%