9543 พื้นฐาน

SAUDI NETWORKERS SERVICES CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.45%