9536 พื้นฐาน

ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.27 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.79%