JOLYWOOD (SUZHOU)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

300393 พื้นฐาน

JOLYWOOD (SUZHOU) สรุปรายได้

รายได้ JOLYWOOD (SUZHOU) สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 9.58B CNY ซึ่งส่วนใหญ่ 3.68B CNY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Photovoltaic Application System, ปีก่อนนำ 2.21B CNY. China มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี JOLYWOOD (SUZHOU) 6.60B CNY, และปีก่อนนั้น 3.85B CNY.

จากซอร์ส
จากประเทศ