000

FUJIAN MINDONG ELE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

000993 พื้นฐาน

FUJIAN MINDONG ELE สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 000993 คือ 3.38 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 11.06 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.59 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย