JILIN ELECTRIC POW

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

000875 พื้นฐาน

JILIN ELECTRIC POW ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.11 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.63%