PIOTECH INC.PIOTECH INC.PIOTECH INC.

PIOTECH INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

688072 พื้นฐาน

PIOTECH INC. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล688072 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.26 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.10%