GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC

603986 SSE
603986
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

603986 พื้นฐาน

GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผล 603986 annual โดยจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายต่อหุ้นเป็น 1.06 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.86%