666

WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO,LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

600769 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO,LTD.

สินทรัพย์รวมของ 600769 สำหรับ Q3 23 คือ 281.39 M CNY ซึ่งมากกว่า 8.05% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 9.89% ใน Q3 23 เป็น 193.16 M CNY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี