MOLN พื้นฐาน

MOLECULAR PARTNERS N รายได้และรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 3.10M CHF แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.60M CHF ก็ตาม นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ MOLN และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ