HOCN พื้นฐาน

HOCHDORF N สรุปรายได้

รายได้ HOCHDORF N สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 298.42M CHF ซึ่งส่วนใหญ่ 145.96M CHF มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Milk Powder, ปีก่อนนำ 128.81M CHF. Switzerland/Liechtenstein มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี HOCHDORF N 207.17M CHF, และปีก่อนนั้น 202.58M CHF.

จากซอร์ส
จากประเทศ