HOCN พื้นฐาน

HOCHDORF N รายได้และรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 145.72M CHF แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 147.01M CHF ก็ตาม นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ HOCN และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ