WIIK PCL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

WIIK พื้นฐาน

WIIK PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลWIIK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.06 THB ซื้อก่อน 2 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.08%