TM พื้นฐาน

TECHNO MEDICAL PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลTM ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.53%