HHH

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HARN พื้นฐาน

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลHARN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.15 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.76%