STOREBRAND ASASTOREBRAND ASASTOREBRAND ASA

STOREBRAND ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

STB พื้นฐาน

STOREBRAND ASA สรุปรายได้

รายได้ STOREBRAND ASA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 40.69 B NOK ซึ่งส่วนใหญ่ 6.91 B NOK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Insurance, ปีก่อนนำ 6.09 B NOK. Norway, Sweden, United Kingdom, Finland, Denmark, Germany, Luxemburg, Ireland มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี STOREBRAND ASA 13.69 B NOK, และปีก่อนนั้น 12.15 B NOK.

จากซอร์ส
จากประเทศ