STOREBRAND ASASTOREBRAND ASASTOREBRAND ASA

STOREBRAND ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

STB พื้นฐาน

STOREBRAND ASA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSTB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 4.10 NOK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.92%