OLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.OLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.OLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.

OLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OLGERD พื้นฐาน

OLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF. งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ OLGERD สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 8.43 B ISK และลดลง 10.20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q3 23 คือ 703.40 M ISK

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: ISK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี