COOKS COFFEE COMPANY LTD NPVCOOKS COFFEE COMPANY LTD NPVCOOKS COFFEE COMPANY LTD NPV

COOKS COFFEE COMPANY LTD NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CCC พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ COOKS COFFEE COMPANY LTD NPV

สินทรัพย์รวมของ CCC สำหรับ H2 23 คือ 29.35 M NZD ซึ่งมากกว่า 15.52% มากกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 15.00% ใน H2 23 เป็น 33.35 M NZD

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: NZD
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี