Uber Technologies, Inc

UBERNYSE
UBER
Uber Technologies, IncNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

UBER พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Uber Technologies, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ UBER คือ 60.411B USD วันที่ของรายได้ Uber Technologies, Inc ถัดไปคือ 8 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ -0.15 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้