Uber Technologies, Inc UBER

UBERNYSE
UBER
Uber Technologies, IncNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Transportation
อุตสาหกรรม: Other Transportation
บริษัท Uber Technologies ให้บริการแพลทฟอร์มที่อนุญาตให้ผุ้ใช้งานเข้าถึงบริการเกี่ยวกับการขนส่ง และสั่งอาหาร บริษัทดำเนินงานผ่าน 2 ส่วน: Core Platform และ Other Bets โดยในส่วน Core Platform ประกอบไปด้วย Ridesharing และ Uber Eats และในส่วน Other Bets ประกอบไปด้วยแพลทฟอร์ม Uber Freight และ New Mobility โดย Ridesharing จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับผู้บริโภคกับคนขับรถ ผู้ที่ให้บริการรับส่งในหลายๆ รูปแบบยานพาหนะ อย่างเช่น รถยนต์ ออโต้ริกชอร์ มอเตอร์ไบค์ รถโดยสารขนาดเล็ก และแท็กซี่ สำหรับแพลทฟอร์ม Uber Eats จะอนุญาตให้ผู้บริโภคทำการค้นหาร้านอาหารในพื้นที่ และสั่งอาหารผ่านออนไลน์ สำหรับแพลทฟอร์ม Freight จะสร้างมาร์เก็ตเพลสที่โปร่งใสและตามความต้องการ ในการเชื่อมต่อระหว่างคนส่งของและผู้ให้บริการส่งของ ผลิตภัณฑ์ New Mobility เป็นการให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงยานพาหนะผ่านหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย dockless e-bikes และ e-scooters