Coca-Cola Company (The) KO

KO NYSE
KO
Coca-Cola Company (The) NYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรม: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
Coca-Cola Co เป็นบริษัทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมถึงน้ำอัดลม น้ำ เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนมและเครื่องดื่มจากพืช ชา และกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Minute Maid, Georgia, Powerade, Del Valle, Schweppes, Aquarius, Minute Maid Pulpy, Dasani, Simply, Glaceau Vitaminwater, Bonaqua, Gold Peak, Fuze ชา, Glaceau Smartwater และ Ice Dew โดยดำเนินการผ่านส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้: ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก การลงทุนด้านขวด และ Global Ventures บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Asa Griggs Candler ในปี 1886 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย