JP Morgan Chase & Co JPM

JPM NYSE
JPM
JP Morgan Chase & Co NYSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JPM ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: ธนาคารรายใหญ่
เจพีมอร์แกนเชส แอนด์ โค คือ บริษัทโฮลดิ้งทางการเงิน บริษัทเกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ และบริการต่างๆ ทางการเงิน บริษัทดำเนินงานใน 4 ส่วน เช่นเดียวกับในส่วนขององค์กร โดยใน 4 ส่วน ประกอบไปด้วย บริการทางธนาคารกับลูกค้ารายย่อยและชุมชน บริการทางธนาคารกับองค์กรและการลงทุน บริการทางธนาคารกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ สำหรับในส่วนบริการทางธนาคารกับลูกค้ารายย่อยและชุมชนได้ให้บริการไปยังผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจผ่านทางสาขาต่างๆ ของธนาคาร ตู้ ATM ออนไลน์ บริการทางธนาคารผ่านโทรศัพท์ สำหรับในส่วนบริการทางธนาคารกับองค์กรและการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย บริการทางธนาคาร และบริการแก่ผู้ลงทุนและตลาดต่างๆ ได้ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุน การสร้างสภาพคล่องให้ตลาด ตัวแทนนายหน้าซื้อขาย และบริการและสินค้าเกี่ยวกับลักทรัพย์ ไปยังองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และรัฐบาลและหน่วยงานรัฐต่างๆ สำหรับในส่วนบริการทางธนาคารกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจได้นำเสนอโซลูชั่นทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย การกู้ยืม บริการจัดการเงิน การลงทุน และการจัดการสินทรัพย์ สำหรับในส่วนการบริหารจัดการสินทรัพย์ประกอบไปด้วยการลงทุนและจัดการความมั่งคั่ง