International Business Machines Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

IBM พื้นฐาน

International Business Machines Corporation ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

IBM มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.66 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.69%