International Business Machines Corporation IBM

IBM NYSE
IBM
International Business Machines Corporation NYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
International Business Machines Corporation (IBM) เป็นบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยี บริษัทดำเนินงานผ่าน 5 ส่วน คือ Cognitive Solutions, Global Business Services (GBS), Technology Services & Cloud Platforms, Systems และ Global Financing ในส่วนของ Cognitive Solutions เป็นการนำความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์แบบ descriptive, predictive และ prescriptive เข้าไปยังระบบ cognitive โดย Cognitive Solutions ประกอบด้วย Watson ระบบแพล็ทฟอร์ม cognitive computing ซึ่งมีความสามารถในการโต้ตอบด้วยภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ, ประมวลผล big data และเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ในส่วนของ GBS มีการให้บริการคำแนะนำกับลูกค้า บริการจัดการโปรแกรม และบริการ global process ในส่วนของ Technology Services & Cloud Platforms มีการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ในส่วนของ Systems ให้บริการลูกค้าในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของ Global Financing ประกอบด้วย การเงินกับลูกค้า, การเงินกับการค้าขาย และการทำ remanufacturing และ remarketing