ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรม: ยาสูบ
ITC Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยดำเนินการผ่านส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้: บุหรี่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเคลื่อนที่เร็ว (FMCG) FMCG อื่นๆ; โรงแรม; กระดาษแข็ง, กระดาษและบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจการเกษตร ส่วนบุหรี่ FMCG ทำการตลาดและจำหน่ายยาสูบและซิการ์ ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ จัดจำหน่ายอาหารบรรจุหีบห่อ, เสื้อผ้า, อุปกรณ์การเรียนและสำนักงาน สินค้าที่เข้าชุดกันอย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากผักกวน และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ส่วนโรงแรมจัดการและดำเนินการกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร ส่วนกระดาษแข็ง กระดาษและบรรจุภัณฑ์ผลิตและจัดหาบอร์ดพิเศษ, บอร์ดกราฟิก และกระดาษพิมพ์ ธุรกิจการเกษตรส่งออกส่วนผสมอาหารสัตว์ เมล็ดพืช ผลไม้แปรรูป กาแฟ และอาหารทะเล บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1910 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย