Capital Product Partners L.P.Capital Product Partners L.P.Capital Product Partners L.P.

Capital Product Partners L.P.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CPLP พื้นฐาน

Capital Product Partners L.P. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CPLP มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.15 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.58%