IOI PROPERTIES GROUP BERHADIOI PROPERTIES GROUP BERHADIOI PROPERTIES GROUP BERHAD

IOI PROPERTIES GROUP BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

IOIPG พื้นฐาน

IOI PROPERTIES GROUP BERHAD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ IOIPG สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 633.35 M MYR และลดลง 5.71% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q2 24 คือ 121.50 M MYR

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: MYR
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี