IOI PROPERTIES GROUP BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

IOIPG พื้นฐาน

IOI PROPERTIES GROUP BERHAD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.13%