ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VTBR พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ VTB

รายงานทางการเงินนี้สรุปสินทรัพย์ VTBR – สิ่งที่เป็นเจ้าของ หนี้สิน – สิ่งที่เป็นหนี้ผู้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้น – ความแตกต่างระหว่างสองรายการก่อนหน้า

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: RUB
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น